O F E R T A

C

Centrum Pojednania i Mediacji Justyna Rudawska

Witamy na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Justyna Rudawska.

W ramach kancelarii powstało Centrum Pojednania i Mediacji Justyna Rudawska – przestrzeń, w której dzielę się moją wiedzą i doświadczeniem na temat tego jak żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami przy uwzględnieniu potrzeb innych oraz jak komunikować się z samym sobą i innymi. To również miejsce, w którym odkrywamy potencjał do uzdrowienia relacji z samym sobą oraz innymi, odzyskujemy równowagę i wspólnie budujemy lepszą przyszłość. W ramach Centrum Pojednania i Mediacji prowadzę sesje indywidulane, sesje z parami, mediacje, warsztaty oraz szkolenia. Pracuje z innymi w obszarze relacji i komunikacji.

Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi – Jan Paweł II.

JAK PRACUJĘ

Dokładamy wszelkich starań aby świadczyć najwyższej jakości
kompleksową obsługę prawną zarówno osób indywidualnych jak i przedsiębiorców, która składa się z następujących etapów:

qode-np-item
1

Wsłuchuje się w Twoją historię

qode-np-item
2

Wspólnie zastanawiamy się co chcesz wyeliminować w Twoim życiu, a co chcesz osiągnąć

qode-np-item
3

Towarzyszę i wspieram w procesie pracy nad sobą – wychodzę z założenia, że zawsze zmianę należy rozpocząć od siebie ponieważ nie mamy wpływu na to jak zachowują się inni a jedynie na nas samych

qode-np-item
4

Pokazuję jak wdrażać w życie rozwiązania, które umożliwią Ci osiągniecie Twoich celów

W ramach Centrum Pojednania i Mediacji oferuję następujące usługi:

Sesje indywidualne

Analiza komunikacji: Przeprowadzenie wywiadu i samooceny dotyczącej aktualnego sposobu komunikacji klienta, wskazanie mocnych stron i obszarów do poprawy,

- Ocena obecnej komunikacji ze sobą oraz innymi,
- Omówienie ogólnych celów sesji i ustalenie oczekiwań klienta.
- Nauka komunikacji z samym sobą i innymi,
- Wyjaśnienie podstawowych zasad komunikacji, takich jak aktywne słuchanie, jasne przekazywanie informacji i empatia.
- Wyrażanie siebie: Ćwiczenia dotyczące wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób bezpośredni i konstruktywny.
- Aktywne słuchanie: Rola aktywnego słuchania: Omówienie znaczenia aktywnego słuchania w procesie komunikacji i wpływu, jaki ma na budowanie relacji.
- Ćwiczenia aktywnego słuchania: Praktyczne ćwiczenia dotyczące skupienia uwagi, wyłączania zakłóceń i skutecznego słuchania innych osób.
- Wyrażanie empatii. Empatia w komunikacji: Wyjaśnienie znaczenia empatii i jej wpływu na efektywną komunikację, budowanie więzi i zrozumienie drugiej osoby.
- Ćwiczenia empatii: Praktyczne ćwiczenia, które pomogą klientowi rozwijać empatię i zdolność do stawiania się w sytuacji drugiej osoby.
- Komunikacja w sytuacjach konfliktowych: Omówienie strategii rozwiązywania konfliktów i technik komunikacyjnych, które mogą pomóc w zapobieganiu i rozwiązywaniu sporów.
- Ćwiczenia dotyczące rozwiązywania konfliktów: Symulacje i scenariusze, w których klient będzie mógł praktykować skuteczne strategie komunikacyjne w sytuacjach konfliktowych.
- Komunikacja niewerbalna: Omówienie znaczenia mowy ciała, gestów, mimiki i innych aspektów komunikacji niewerbalnej.
- Ćwiczenia komunikacji niewerbalnej: Ćwiczenia praktyczne, które pomogą klientowi świadomie wykorzystywać komunikację niewerbalną i interpretować,
- Mentoring komunikacji.

Sesje w parach

Ocena obecnej komunikacji

- Uważne słuchanie: Przeznaczanie czasu na koncentrowanie się na swoim partnerze podczas rozmowy. Wyeliminowanie wszelkich rozpraszaczy i pokazanie, że naprawdę słuchasz. Unikanie przerywania i skupienie się na zrozumieniu tego, co mówi druga osoba,
- Wyrażanie swoich uczuć: Nie zakładaj, że partner automatycznie zrozumie twoje potrzeby i emocje. Nauczysz się wyrażać swoje uczucia i potrzeby w jasny i konkretny sposób. Unikaj przypuszczeń, że druga osoba powinna wiedzieć, co czujesz.
- Unikanie osądzania i krytyki: Zamiast krytykować swojego partnera, dowiesz się jak skupić na konkretnych sytuacjach lub zachowaniach, które cię niepokoją. Nauczysz się jak wyrażać swoje obawy w sposób konstruktywny, starając się zrozumieć perspektywę drugiej osoby.
- Używaj komunikatu ``Ja”: Zamiast oskarżać partnera, skupisz się na swoich własnych odczuciach i doświadczeniach. Nauczysz się używać takich komunikatów jak: ``Czuję się zaniedbywany/a, gdy nie spędzamy wystarczająco dużo czasu razem`` zamiast ``Zawsze mnie zaniedbujesz``.
- Rozwiąż problemy razem: Jeśli napotkacie problemy w związku, postaracie się znaleźć wspólne rozwiązanie. Nauczycie się pracować jak zespół, starając się uwzględnić potrzeby i perspektywy obojga partnerów, a także nawiązywać dialog znajdować kompromisy.
- Bądź otwarty na konstruktywną krytykę: Nauczysz się jak nie bać się konstruktywnej krytyki ze strony partnera. Otworzysz się na opinię drugiej osoby i wyciąganie wniosków z informacji zwrotnych. Pamiętaj, że komunikacja to dwustronny proces.
- Praktykuj empatię: Dowiesz się jak zrozumieć perspektywę partnera i współczuć mu. Będziesz gotowy do wysłuchania i reagowania na potrzeby emocjonalne partnera. Dzięki współodczuwaniu nauczysz się budować więzi i lepiej komunikować.
- Pamiętaj, że poprawa komunikacji wymaga wysiłku i praktyki. Ważne jest również budowanie zaufania i szacunku w relacji partnerskiej,
- mentoring komunikacji

Mediacje / Audyt komunikacji

pROCES służący rozwiązywaniu sporów i konfliktów na drodze pozasądowej za pośrednictwem neutralnego mediatora. To bezpieczna przestrzeń, w której każdy ma możliwość wzajemnego słuchania i zrozumienia.

- Podczas mediacji skupimy się nie tylko na samym konflikcie ale przed wszystkim na tym co spowodowało konflikt i jakie są potrzeby każdej ze stron. Poprzez empatię i otwartość, dążymy do odnalezienia wspólnych wartości i interesów, które mogą stanowić podstawę dla rozwiązania konfliktu. Staramy się znaleźć twórcze i trwałe rozwiązania, które uwzględniają i zaspokajają potrzeby
wszystkich zaangażowanych stron.
- w mediacji ważny oraz szanowany jest głos każdego uczestnika, a wszyscy mają szansę na wyrażenie swoich potrzeb, obaw i celów.
- Mediacja nie jest procesem układania winy ani wygranej. Naszym celem jest wspieranie dialogu, wypracowanie porozumienia i znalezienie rozwiązań, które uwzględniają i szanują wszystkie
perspektywy wszystkich uczestników. W mediacji każda strona ma okazję do przedstawienia swoich racji, a mediatorzy pomagają w stworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia.
- Mediacja pomaga tworzyć mosty, łączyć ludzi i odbudować relacje.
- Nawet w najtrudniejszych sytuacjach istnieje potencjał do pojednania i twórczego rozwiązania konfliktu. Poprzez mediację, stawiamy na dialog, współpracę i wspólne budowanie trwałego pokoju.
Przebieg mediacji:
I. Wstępna konsultacja: Strony w sporze decydują się na mediację i ustalają, czy mediacja jest odpowiednim sposobem rozwiązania ich problemu.
II. Umowa o mediację: Strony i mediator podpisują umowę o mediacji, która
określa zasady, cel i zakres mediacji, w tym poufność informacji i dobrowolność uczestnictwa.
III. Spotkanie wprowadzające: podczas którego każdy przedstawia swoją rolę i zasady mediacji. Uczestnicy mają możliwość wyrażenia swoich oczekiwań i obaw dotyczących procesu mediacji.
IV. Wysłuchanie stron: każda strona ma zapewniony czas na wyrażenie swoich poglądów, obaw i potrzeb. Każda strona ma możliwość swobodnego wypowiedzenia się, a mediator dba o równowagę między stronami.

V. Identyfikacja problemów: Mediator pomaga zidentyfikować główne problemy i kwestie wymagające rozwiązania. Uczestnicy wspólnie ustalają tematy do omówienia podczas mediacji.
VI. Generowanie opcji: Mediator pomaga stronom w generowaniu różnych opcji rozwiązania problemu. Zachęca do kreatywnego myślenia i współpracy w celu znalezienia rozwiązania win-win.
VII. Negocjacje: Strony przedyskutowują i negocjują różne opcje, starając się osiągnąć porozumienie. Mediator pełni rolę neutralnego pośrednika, pomagając w komunikacji i eliminując bariery.
VIII. Porozumienie: Jeśli strony osiągną porozumienie, mediator pomaga spisać je w formie pisemnej. Porozumienie powinno być dobrowolne i oparte na porozumieniu obu stron.
IX. Wdrożenie porozumienia: Strony ustalają plan wdrożenia porozumienia i monitorują postępy. Mediator może również wspierać w przypadku konieczności dalszych działań.

Ważne jest, aby pamiętać, że proces mediacji może różnić się w zależności od
konkretnych okoliczności i rodzaju sporu. Ogólnie jednak mediacja jest procesem
dobrowolnym, w którym mediator pełni rolę neutralnego pośrednika, pomagając
stronom znaleźć wspólne rozwiązanie problemu.

Wybaczanie

omówienie korzyści płynących z umiejętności wybaczania,

- Wyjaśnienie czym wybaczanie różni się różni od zapominania lub akceptacji,
- Omówienie skutków nieumiejętności wybaczania dla zdrowia psychicznego i relacji interpersonalnych.
- Omówienie natury bólu emocjonalnego i jego wpływu na nasze życie.
- Identyfikacja sytuacji, w których doświadczyliśmy bólu i obrażenia.
- Ćwiczenia w empatii, które pomogą zrozumieć perspektywę drugiej osoby.
- Nauczenie technik zarządzania emocjami i radzenia sobie ze złością, żalem i urazami.
- Ćwiczenia oddechowe, medytacja lub relaksacja, które pomogą uczestnikom oswoić się z trudnymi emocjami.
- Omówienie pozytywnego wpływu wybaczania na własne samopoczucie.
- Wyjaśnienie, że wybaczanie to proces, a nie jednorazowe działanie.
- Omówienie korzyści wybaczania dla osoby wybaczającej.
- Przedstawienie kroków w procesie wybaczania, takich jak rozpoznanie obrażenia, akceptacja emocji, praca nad empatią, podjęcie decyzji o wybaczaniu i odnowienie relacji.
- Omówienie trudności, które mogą wystąpić podczas procesu wybaczania i strategii radzenia sobie z nimi.
- Ćwiczenia w rozwiązywaniu konfliktów i praktyczne scenariusze, które pomogą zastosować wybaczanie w swoim życiu.
- Udzielenie wskazówek dotyczących dalszego rozwijania umiejętności wybaczania.

Samowybaczanie

Wyjaśnienie znaczenia samowybaczania i korzyści wynikających z praktykowania tej umiejętności.

- Omówienie różnicy między samowybaczaniem a usprawiedliwianiem
swoich działań.
- Zapoznanie się z procesem samowybaczania i zrozumienie, jakie kroki są
konieczne do jego realizacji.
- Skupienie się na przeszłych błędach i wydarzeniach, które wywołują
uczucia winy, żalu lub wstydu.
- Ćwiczenia w pisaniu listów do siebie samego, w których wyrażamy te
emocje i próbujemy zrozumieć, dlaczego doszło do popełnienia błędu.
- Zidentyfikowanie i zrozumienie negatywnych przekonań, które mogą nas
hamować w procesie samowybaczania.
- Omówienie roli przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania w
procesie samowybaczania.
- Wypracowanie zdrowego poczucia winy i świadomości, że popełnienie
błędów jest naturalne i stanowi część procesu nauki.
- Ćwiczenia w przyjmowaniu odpowiedzialności za swoje błędy i okazywaniu
sobie wyrozumiałości.
- Wyjaśnienie znaczenia wybaczenia i zrozumienie, że wybaczenie nie
oznacza akceptacji czy zapominania o błędzie.
- Ćwiczenia w rozważaniu perspektywy drugiej osoby i próbie zrozumienia,
dlaczego może być trudno nam wybaczyć.
- Wypracowanie wybaczenia dla siebie, wyrażenie go i uwolnienie się od
negatywnych emocji związanych z przeszłością.
-Omówienie sposobów praktykowania samowybaczania na co dzień.
- Ćwiczenia w rozpoznawaniu negatywnych myśli i wzorców zachowań,
które mogą wpływać na naszą zdolność do samowybaczania.
- Tworzenie planu działania na przyszłość, aby kontynuować praktykę
samowybaczania po zakończeniu szkolenia.

Praca z przekonaniami

Celem jest pomoc w identyfikowaniu i zmienianiu negatywne przekonań, które mogą ograniczać potencjał.

- Omówienie znaczenia przekonań w naszym życiu.
- Wyjaśnienie, jak przekonania wpływają na nasze myśli, emocje i działania.
- Omówienie negatywnych skutków niezdrowych przekonań i ich wpływu na rozwój osobisty i zawodowy.
- Wyjaśnienie, jakie są rodzaje przekonań (np. przekonania o siebie, o innych, o świecie) i jak wpływają na nasze życie.
- Ćwiczenia, które pomogą zidentyfikować i zrozumieć swoje negatywne przekonania.
- Nauka technik samoobserwacji i monitorowania myśli w celu uchwycenia negatywnych przekonań na bieżąco.
- Omówienie strategii i narzędzi do zmiany negatywnych przekonań na bardziej pozytywne i konstruktywne.

- Techniki przekształcania negatywnych przekonań w bardziej pozytywne perspektywy.
- Ćwiczenia, które pomogą uczestnikom praktykować i rozwijać elastyczność myślenia.
- Omówienie roli wsparcia społecznego w procesie zmiany przekonań.
- Wyjaśnienie, jak budować wsparcie wokół siebie i korzystać z pomocy innych osób.
- Omówienie strategii utrzymywania pozytywnych przekonań i przeciwdziałania powrotnym negatywnym przekonaniom.
- Praktyczne ćwiczenia i zadania domowe, które pomogą wdrożyć nowe przekonania w codziennym życiu.
- Udzielenie wskazówek dotyczących dalszej pracy z przekonaniami.

Warsztat rozwojowy

Budowanie prawidłowych relacji z samym sobą oraz innymi

Warsztat skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, empatii i
zrozumienia w relacjach międzyludzkich. Program ten ma na celu pomoc
uczestnikom w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych, satysfakcjonujących relacji
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
W tracie warsztatu poznasz:
- podstawowe zasady efektywnej komunikacji, takie jak: aktywne słuchanie,
wyrażanie się jasno i z szacunkiem dla drugiej osoby.
- przykłady sytuacji, w których nieefektywna komunikacja może prowadzić do
nieporozumień i konfliktów.
- przestaniesz mówić i zaczniesz rozmawiać,
- słowa mają moc, czyli co kryje się za słowami,
- jak uzdrowić swoje relacje,
- jak to jest być otwartym na innych, a nie wiedzieć lepiej,
- jak nie komunikować się z poziomu lęku,
- ćwiczenia umiejętności słuchania aktywnego i wyrażania się w sposób
konstruktywny.

- rola empatii w budowaniu prawidłowych relacji.
- techniki empatycznego słuchania i pokazywania zrozumienia dla drugiej osoby.
- praktyczne ćwiczenia, podczas których będziesz miał okazję doświadczyć i wyrazić
empatię w różnych sytuacjach.
- moc znaczenia zaufania w relacjach międzyludzkich i nauczysz się jak je budować.
- strategię budowania zaufania, takich jak uczciwość, konsekwencja i troska o drugą
osobę.
- ćwiczenia grupowe, w których uczestnicy będą dzielić się doświadczeniami i
refleksjami na temat zaufania.
- techniki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, takich jak komunikacja bez
przemocy, zdolność do negocjacji i szukanie win-win,
- nauka rozmowy na poziomie faktów,
- przykłady sytuacji konfliktowych i sposoby ich skutecznego rozwiązania.
- symulacje konfliktów, w których uczestnicy będą mieli okazję wypracować własne
rozwiązania.
- przemoc w relacji: nie mówimy o tym co czujemy,
- ćwiczenia w komunikacji asertywnej i prośby o wsparcie,

Sesje w parach

Sesja pojedyncza on-line/stacjonarna

PAKIET 5 sesji on- line/stacjonarnych

PAKIET 5 sesji + monitoring po zakończeniu spotkań on- line/stacjonarnych

4500

Sesje indywidualne

sesja trwa 60 minut

Sesje indywidualne

Sesja pojedyncza on-line/ stacjonarna

PAKIET 5 sesji on- line/ stacjonarnych

PAKIET 5 sesji + monitoring po zakończeniu spotkań on- line/stacjonarnych

2300

Sesja w parach

sesja trwa 60 minut

Mediacje / Audyt komunikacji

Sesja pojedyncza on-line/stacjonarna

550

sesja mediacji

sesja trwa 60 minut

Wybaczanie / Samowybaczanie

Sesja pojedyncza on-line/stacjonarna

PAKIET 5 sesji on- line/stacjonarnych

PAKIET 5 sesji + monitoring po zakończeniu spotkań on- line/stacjonarnych

4500

Sesje indywidualne

sesja trwa 60 minut

Warsztat rozwojowy

„Budowanie prawidłowych relacji z samym sobą oraz innymi”

4 spotkania on – line po 8 godzin zegarowych

4900

Sesje indywidualne

2 weekendy

Praca z przekonaniami

Sesja pojedyncza on-line/stacjonarna

PAKIET 5 sesji on- line/stacjonarnych

PAKIET 5 sesji + monitoring po zakończeniu spotkań on- line/stacjonarnych

2400

Sesje indywidualne

sesja trwa 60 minut